NAUMOW Aleksander

Qualifica Professore in quiescenza
E-mail anaumow@unive.it
Fax 041 234 9476
Sito web www.unive.it/persone/anaumow (scheda personale)

Pubblicazioni per anno

2018
 • Aleksander Naumow Ценное лексикографическое пособие in PALAEOBULGARICA. STAROBULGARISTIKA, vol. XLII, pp. 162-164 (ISSN 0204-4021) (Recensione in rivista)
  Link al documento: 10278/3702089
 • Aleksander Naumow Sveti Kliment Ohriski kato dušepastir in AA.VV., Sveti Kliment Ohridski v kulturata na Evropa, Sofia, Accademia Bulgara delle Scienze, pp. 505-512, Convegno: Sveti Kliment Ohridski v kulturata na Evropa, 25-27.11.2016 (ISBN 9789549787320) (Articolo in Atti di convegno)
  Link al documento: 10278/3705355
 • Aleksander Naumow Смрт Јована Владислава у контексту хагиографских чуда кажњавања смрћу in AA.VV., У спомен и славу Светог Јована Владимира: Историја, црквено предање и култ Светог Јована Владимира, Цетиње, Митрополија Црногорско-Приморска/ИИУ Светигора:, vol. 6, pp. 63-79, Convegno: Свети Јован Владимир кроз вјекове – историја и предање (1016-2016), 15-17.09. 2016 (ISBN 978-86-7660-273-5) (Articolo in Atti di convegno)
  Link al documento: 10278/3707950
2017
2016
 • Naumow, A. Bible in the culture of Polish- Lithuanian Rus' in the XVI century in SLAVIA MERIDIONALIS, vol. 16, pp. 32-51 (ISSN 2392-2400) (Articolo su rivista)
  Link DOIURL correlato Link al documento: 10278/3680557
 • Naumow, Aleksander Kwestie teologiczne w przedmowach i posłowiach wydań Božidara Vukovicia in LATOPISY AKADEMII SUPRASKIEJ, vol. 7, pp. 37-49 (ISSN 2082-9299) (Articolo su rivista)
  URL correlato Link al documento: 10278/3684056
 • Naumow A. Modlitwy za Ukrainę i o pokój „w czas próby i rozdziału” (Prayers for Ukraine and Peace in the „Times of Tribulation and Division”). in POZNANSKIE STUDIA SLAWISTYCZNE, vol. 10: Relacja państwo - Kościół w historii i kulturze, a cura di M. Kuczyńska, pp. 197-212 (ISSN 2084-3011) (Articolo su rivista)
  Link DOIURL correlato Link al documento: 10278/3680559
 • Aleksander Naumow Paleoslavistikata v služba na idejata in KIRILO-METODIEVSKI STUDII, vol. 25, pp. 40-49 (ISSN 0205-2253) (Articolo su rivista)
  Link al documento: 10278/3705200
 • Aleksander, Naumow Le traduzioni bibliche in serbo, bulgaro e macedone (XIX-XXI sec.) in Naumow A, Traduzioni e rapporti interculturali degli slavi con il mondo circostante, Milano - Firenze, Biblioteca Ambrosiana& Bulzoni editore, vol. 6, pp. 55-66 (ISBN 978-88-6897-034-5) (Articolo su libro)
  Link al documento: 10278/3680558
 • Naumow, Aleksander Unia religijna jako rozdarcie kultury in AA.VV., Tragiczna w skutkach Unia Brzeska 1596, Lublin Hajnówka Białystok, Orthrdruk (et al.), pp. 90-95 (ISBN 9788365594037) (Articolo su libro)
  Link al documento: 10278/3684378
 • Naumow, A. Złączone wiarą i losem in AA.VV., Tragiczna w skutkach Unia Brzeska 1596, Lublin Hajnówka Białystok, Orthdruk, pp. 101-104 (ISBN 9788365594037) (Articolo su libro)
  Link al documento: 10278/3684379
2015
 • Barlieva, S.; Naumow, A. Relikwie św. św. Cyryla i Metodego jako świadectwo dynamiki życia religijnego in LATOPISY AKADEMII SUPRASKIEJ, vol. 6, pp. 31-42 (ISSN 2082-9299) (Articolo su rivista)
  Link al documento: 10278/3667970
 • Naumow, A. Мoдели византијско-словенских књижевних веза in CRKVENE STUDIJE, vol. 12, pp. 17-23 (ISSN 1820-2446) (Articolo su rivista)
  Link al documento: 10278/3665130
 • Barlieva, S.; Naumow, A Fate, politics and forgeries – the case of the relics of SS Cyril and Methodius, in AA.VV., Contested Heritage and Identities in Post-socialist Bulgaria, Sofia, BAN - Gutenberg Publishing House, pp. 15-31 (ISBN 978-619-176-045-9) (Articolo su libro)
  Link al documento: 10278/3665131
 • Naumow Aleksander Gli alfabeti slavi nelle polemiche ottocentesche - appunti in Naumow Aleksander, Studi cirillometodiani. Nel 1150° anniversario della missione tra gli Slavi dei santi Cirillo e Metodio, Milano - Firenze, Biblioteca Ambrosiana& Bulzoni editore: Fonti e Studi 22, pp. 243-255 (ISBN 978-88-6897-015-4) (Articolo su libro)
  Link al documento: 10278/3678235
 • Naumow A. Manoscritti e libri a stampa nella tradizione rutena (XV-XVI sec.) in AA.VV., Libro manoscritto e libro a stampa nel mondo slavo (XV-XX secc.), Roma, Milano, Bulzoni Editore srl, Biblioteca Ambrosiana, vol. 5, pp. 17-26 (ISBN 9788878709850) (Articolo su libro)
  URL correlato Link al documento: 10278/3660536
 • Naumow, A. Wojna w Trebniku św. Piotra (Mohyły) in Naumow A, Krakowsko-wileńskie studia slawistyczne, Kraków, Uniwersytet Jagielloński&Scriptum, vol. 11, pp. 23-34 (ISBN 978-83-65432-11-7) (Articolo su libro)
  Link al documento: 10278/3667990
2014
 • Naumow A. Alcuni problemi dell’interpretazione della Vita Methodii. L’Antico Testamento nella Vita di Metodio in ALESSANDRIA, vol. 6-7, pp. 365-372 (ISSN 2279-7033) (Articolo su rivista)
  Link al documento: 10278/42443
 • Naumow; A. Metropolita kijowski Grzegorz (Cambłak) na soborze w Konstancji (1418) in LATOPISY AKADEMII SUPRASKIEJ, vol. 5, pp. 41-56 (ISSN 2082-9299) (Articolo su rivista)
  Link al documento: 10278/43996
 • Stantchev K.; Naumow A. I monasteri slavi del monte Athos. Centro d'integrazione etno-culturale ed epicentri delle norme letterarie durante il medioevo. in AA.VV., Kesarevo Kesarju. Scritti in onore di Cesare G. De Michelis, Firenze, FIRENZE UNIVERSITY PRESS, pp. 399-410 (ISBN 9788866555704) (Articolo su libro)
  Link al documento: 10278/42413
 • Naumow A. Święty jako zabójca (na materiale literatury cerkiewnosłowiańskiej Słowian południowych) in AA.VV., Słowiańska mozaika kultur wobec historii (nie)tolerancji i waśni religijnych, Scriptum, Uniwersytet Jagiellonski,Instytut Filologii Slowianskiej, vol. 9, pp. 87-100 (ISBN 9788364028571) (Articolo su libro)
  Link al documento: 10278/43963
 • (a cura di) Aleksander Naumow Krakowsko-Wileńskie Studia Slawistyczne 10: J. Stradomski, Rękopisy i teksty. Studia nad cerkiewnosłowiańską kulturą literacką Wielkiego Księstwa Litewskiego i Korony Polskiej do końca XVI w. , Cracovia, Uniwersytet Jagiellonski &Scriptum, vol. 10, pp. 1-369 (ISBN 9788364028571) (Curatela)
  Link al documento: 10278/3661372
2013
 • Naumow A. Aniołowie w cerkiewnosłowiańskiej hymnografii in ROCZNIK TEOLOGICZNY, vol. 55, pp. 67-89 (ISSN 0239-2550) (Articolo su rivista)
  Link al documento: 10278/42522
 • Naumow A. Łączenie dat stałych z cyklami ruchomymi w praktyce prawosławia in LATOPISY AKADEMII SUPRASKIEJ, vol. 4, pp. 155-162 (ISSN 2082-9299) (Articolo su rivista)
  Link al documento: 10278/39752
 • Naumow A. Семейният живот на православните славянски светци според балканската агиография in STAROBʺLGARSKA LITERATURA, vol. 48, pp. 129-136 (ISSN 0204-868X) (Articolo su rivista)
  Link al documento: 10278/39434
 • Naumow A. Constantino il Grande nella letteratura serba antica in AA.VV., Slavica Ambrosiana, vol. 4: La figura di Costantino Imperatore e l’ideologia imperiale nella storia culturale, religiosa, civile dei Paesi slavi,, Milano - Roma, Bibliooteca Ambrosiana ; Bulzoni, vol. 4, pp. 113-122 (ISBN 9788878708426) (Articolo su libro)
  Link al documento: 10278/38233
 • Naumow A. Małżeństwo w rodzimym piśmiennictwie Słowian prawosławnych in A.A.V.V., Cum reverentia, gratia, amicitia... Ksiega jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogdanowi Walczakowi, Poznan, Wydawnictwo Rys, vol. 2, pp. 463-475 (ISBN 9788363664084) (Articolo su libro)
  Link al documento: 10278/37960
 • Naumow A. Piśmiennictwo cerkiewnosłowiańskie jako składnik kulturowego uniwersum Rzeczypospolitej in AA.VV., Pogranicza, Kresy, Wschód a idea Europy. Seria I: Prace dedykowane Profesor Swietłanie Musijenko., Bialystok, Uniwersytet Białostocki, pp. 55-61 (ISBN 9788363470135) (Articolo su libro)
  Link al documento: 10278/39854
 • Naumow A. Problem regionalizmu w tradycji cyrylometodejskiej in AA.VV., Cyrylometodejski komponent kultury chrześcijańskiej Słowian w regionie karpackim. Historia, tradycje, odwołania, Cracovia, SCRIPTUM, vol. 8, pp. 139-155 (ISBN 9788360163887) (Articolo su libro)
  Link al documento: 10278/39637
 • Naumow A. Święci Konstantyn-Cyryl i Metody – „dwa mosty Wschód i Zachód łączące” , Święci Konstantyn-Cyryl i Metody – patroni Wschodu i Zachodu. Tom I: Apostołowie Słowian w dawnej Europie, Krakow, Collegium Columbinum, vol. 5, 1, pp. 11-20 (ISBN 9788376240350) (Articolo su libro)
  Link al documento: 10278/37959
 • Naumow A. Апостол Франциска Скорины и его судьбы in AA.VV., in: Славянский Апостол: История текста и язык, Otto Sagner- Institut für Slavische Philologie, vol. 21, pp. 185-194 (ISSN 1868-2936) (Articolo su libro)
  Link al documento: 10278/39853
 • Naumow A. Службата на преподобната Филотея Темнишка като отражение на православната духовност през ХІІІ в in AA.VV., TRIANTAFULLO. Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на проф. д.ф.н. Христо Трендафилов, Sumen, FABER, pp. 426-432 (ISBN 9789544009335) (Articolo su libro)
  Link al documento: 10278/42440
 • Naumow Aleksander La Madre di Dio di Częstochowa come nuova salvatrice della Russia , I testi cristiani nella storia e nella cultura. Prospettive di ricerca tra Russia e Italia. Atti del convegno di Perugia-Roma, 2-6 maggio 2006 e del seminario di San Pietroburgo, 22-24 settembre 2009, Roma, PONTIFICIO ISTITUTO ORIENTALE, vol. 294, pp. 321-330, Convegno: I testi cristiani nella storia e nella cultura. Prospettive di ricerca tra Russia e Italia., 2-6.05.2006, 22-24.09.2009 (ISBN 9788872103869) (ISSN 1590-7449) (Articolo in Atti di convegno)
  Link al documento: 10278/38721
 • Naumow La santità all’epoca di Pietro I , I testi cristiani nella storia e nella cultura. Prospettive di ricerca tra Russia e Italia, Roma, Pontificio Istituto Orientale:Piazza S, Maria Maggiore 7, I 00185 Rome Italy:011 39 06 447417104, EMAIL: jdziewi@tin.it, INTERNET: link esterno , Fax: 011 39 06 4465576, vol. 294, pp. 265-274, Convegno: I testi cristiani nella storia e nella cultura. Prospettive di ricerca tra Russia e Italia. Atti del convegno di Perugia-Roma, 2-6 maggio 2006 e del seminario di San Pietroburgo,, 2-6.05.2006, 22-24.09.2009 (ISBN 9788872103869) (ISSN 1590-7449) (Articolo in Atti di convegno)
  Link al documento: 10278/38718
 • Naumow A ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ в древнеславянской письменности in AA.VV., SAINT EMPEROR CONSTANTINE AND CHRISTIANITY, Nis, Centar za crkvene studije, vol. 2, pp. 341-350, Convegno: International Conference Commemorating the 1700th Anniversary of the Edict of Milan, 31 May – 2 June 2013 (ISBN 9788684105389) (Articolo in Atti di convegno)
  Link al documento: 10278/39855
 • (a cura di) Naumow A.; Temcinas S.; Kuczynska M.; Stradomski J. Cyrylometodejski komponent kultury chrześcijańskiej Słowian w regionie karpackim. Historia, tradycje, odwołania , Krakow, Università Jagellonica e Scriptum, pp. 1-424 (ISBN 9788360163887) (Curatela)
  Link al documento: 10278/39893
 • (a cura di) Naumow A. Święci Konstantyn-Cyryl i Metody – patroni Wschodu i Zachodu. Tom I: Apostołowie Słowian w dawnej Europie, tom II: Apostołowie Słowian w nowożytnej Europie, , KRAKOW, Collegium Columbinum, vol. 5 (ISBN 9788376240350) (Curatela)
  Link al documento: 10278/37958
2012
 • Naumow A. Język modlitwy jako deklaracja? in LATOPISY AKADEMII SUPRASKIEJ, vol. 3, pp. 105-110 (ISSN 2082-9299) (Articolo su rivista)
  Link al documento: 10278/36872
 • Naumow A. Picchio a paleoslawistyka polska (Presenza di Picchio nella paleoslavistica polacca) in RICERCHE SLAVISTICHE, vol. 10 (56), pp. 5-19 (ISSN 0391-4127) (Articolo su rivista)
  Link al documento: 10278/29379
 • Naumow A. Il culto di San Clemente di Roma nell’ Antica Rus’ in AA.VV., Multa et Varia. Studi offerti a Maria Marcella Ferraccioli e Gianfranco Giraudo, Milano, Biblion edizioni srl, vol. 2, pp. 85-96 (ISBN 9788896177426) (Articolo su libro)
  Link al documento: 10278/23362
 • Naumow A. Ksenofobia i nieufność jako mechanizmy współżycia chrześcijan in W. Jóźwiak, I. Lis, Chrześcijański Wschód – Zachód: formy dialogu, wzory kultury, kody pamięci, Poznań, Uniwersytet Adama Mickiewicza, pp. 87-97 (ISBN 9788363090203) (Articolo su libro)
  Link al documento: 10278/30835
 • Naumow A. Miłosz biblista in Francesca Fornari, Wenecja Miłosza, Kraków-Budapeszt, Austeria, pp. 57-66 (ISBN 9788361978787) (Articolo su libro)
  Link al documento: 10278/32684
 • Naumow A. Obraz Mazepy w cerkiewnych tekstach obrzędowych in M.R. Drozdowski, W. Walczak, K. Wiszowata-Walczak, Z Kijowa do Rzymu. Z dziejów stosunków Rzeczypospolitej z Ukrainą i Stolicą Apostolską, Bialystok, Uniwersytet Białostocki, pp. 641-656 (ISBN 9788392570523) (Articolo su libro)
  Link al documento: 10278/33469
 • Naumow A. Prawosławne renesansy w slawistyce (I rinascimenti ortodossi nella slavistica) in AA.VV., Bizancjum a renesansy/ Byzantium and Renaissances, Artes Liberales & Campidoglio, pp. 53-59 (ISBN 9788392747628) (Articolo su libro)
  Link al documento: 10278/28745
 • Naumow A. Нови черковнославянски творби в чест на св. мъч. Людмила in A.-M. Totomanova, R. Vlachova-Rujkova, СЛОВЕСА ПРЕЧУДНАЯ. Юбилеен сборник в чест на проф. Иван Буюклиев (по случай неговата 75-годишнина), Sofia, Universita' di Sofia, pp. 86-92 (ISBN 9789542973027) (Articolo su libro)
  Link al documento: 10278/30838
 • Naumow A. Переводы Франциска Скорины в контексте церковнославянского перевода Библии in AA.VV., Translation and Tradition in Slavia Orthodoxa., Vienna, LIT Verlag, vol. Slavische Sprachgeschichte 5, pp. 10-25 (ISBN 9783643900821) (Articolo su libro)
  Link al documento: 10278/36673
 • Naumow A. Presentazione in Scarpa Marco, GREGORIO PALAMAS SLAVO La tradizione manoscritta delle opere Recensione dei codici, Milano, Biblion Edizioni srl, pp. 9-10 (ISBN 9788896177693) (Breve introduzione)
  Link al documento: 10278/35607
 • Naumow A. Le traduzioni della Bibbia presso gli slavi ortodossi dei Balcani in Sabino Chialà, Lisa Cremaschi, Adalberto Mainardi, . La parola di Dio nella vita spirituale, Bose, Edizioni Qiquaion, pp. 213-240, Convegno: XIX Convegno ecumenico internazionale di spiritualità ortodossa, 7-10 settembre 2011 (ISBN 9788882273651) (Articolo in Atti di convegno)
  Link al documento: 10278/23368
 • (a cura di) Naumow A.; Temčinas S. Исследования в области средневековой литературы православного славянства , KRAKOW, SCRIPTUM, vol. 7 (ISBN 9788360163887) (Curatela)
  Link al documento: 10278/37957
2011
 • Naumow A. Se e come esiste la letteratura slavo-ecclesiastica in STUDI SLAVISTICI, vol. 8, pp. 305-316 (ISSN 1824-7601) (Articolo su rivista)
  Link al documento: 10278/28008
 • Naumow A. Słowiańskie drukarstwo renesansowe w "sławnym mieście weneckim" (Slavonic Renaissance Book Printing in "Famous Venice Town") in PAMIęTNIK SłOWIAńSKI, vol. LXI, pp. 3-23 (ISSN 0078-866X) (Articolo su rivista)
  Link al documento: 10278/35895
 • Naumow A. Utwory południowosłowiańskie w cerkiewnosłowiańskim piśmiennictwie w Rzeczypospolitej in LATOPISY AKADEMII SUPRASKIEJ, vol. 2, pp. 27-34 (ISSN 2082-9299) (Articolo su rivista)
  Link al documento: 10278/33606
 • Naumow A.; Stradomski J. Кирило-методиевските традиции в църковнославянските ръкописи в Полиша/ Cyril and Methodius Traditions in Church Slavonic Manuscripts in Poland in KIRILO-METODIEVSKI STUDII, vol. 20, pp. 150-165 (ISSN 0205-2253) (Articolo su rivista)
  Link al documento: 10278/26764
 • A.Naumow Святость в эпоху Петра Первого in Т.Р. Руди, С.А. Семячко, Русская агиография. Исследования. Материалы. Публикации., Санкт-Петербург, Институт русской литературы РАН: Издательство Пушкинский дом, vol. т. 2, pp. 603-610 (ISBN 9785914760356) (Articolo su libro)
  Link al documento: 10278/29098
 • NAUMOW A. I Balcani e i francescani: un'introduzione in V. NOSILIA, M. SCARPA, I francescani nella storia dei popoli balcanici (nell'VIII centinario della fondazione dell'Ordine), Venezia, CISBI - Archetipolibri, pp. VII-XI, Convegno: I francescani nella storia dei popoli balcanici (nell'VIII centinario della fondazione dell'Ordine), 2009 (ISBN 9788889891865) (Articolo in Atti di convegno)
  Link al documento: 10278/26998
 • Naumow A. Церковнославянская служба равноапостольному Науму Охридскому: Index hymnorum in Velev I. et al., Sveti Naum Ohridski i slovenskata duhovna, kulturna i pismena tradicija, Skopje, Univerzitet Sv. Kiril i Metodij - Skopje, pp. 93-104, Convegno: Sveti Naum Ohridski i slovenskata duhovna, kulturna i pismena tradicija (organiziran po povod 1100-godisninata od smrtta na sv. Naum Ohridski), 4-7 novembre 2010 (ISBN 9789989432972) (Articolo in Atti di convegno)
  Link al documento: 10278/25577
 • (a cura di) Naumow Aleksander; Temcinas Sergejus (curatori della collana) Krakowsko-wileńskie studia slawistyczne 6: Piśmiennictwo cerkiewnosłowiańskie i sztuka cerkiewna w kulturze Wielkiego Księstwa Litewskiego i Korony Polskiej , Kraków, Uniwersytet Jagielloński; Scriptum, vol. 6, pp. 1-332 (ISBN 9788360163726) (Curatela)
  Link al documento: 10278/38755
2010
 • Naumow A. La figura di s. Pietro l’Athonita nei testi liturgici in CRKVENE STUDIJE, vol. 7, pp. 191-200 (ISSN 1820-2446) (Articolo su rivista)
  Link al documento: 10278/24675
 • NAUMOW A. Confini Est-Ovest: una storia di incontri e di scontri in Agostini Pino, Canteri Germana, Europa: radici-confini-prospettive, Verona, Mazziana, pp. 268-281 (ISBN 9788885073333) (Articolo su libro)
  Link al documento: 10278/22906
 • K. STANTCHEV; A. NAUMOW La presenza di sant’Ambrogio nella tradizione slava ortodossa in M.Ch. Pesenti e K. Stantschev, Slavica Ambrosiana 1: Sant’Ambrogio e i Santi Cirillo e Metodio. Le radici greco-latine della civiltà scrittoria slava., MILANO, Bibliooteca Ambrosiana ; Bulzoni, vol. 1, pp. 3-17 (ISBN 9788878704985) (Articolo su libro)
  Link al documento: 10278/3454
 • Naumow A.; Nosilia V. Lingua, confessione, cultura: il caso ruteno del Seicento in AA.VV., Pluringuismo nelle letterature slave, Trieste, Edizioni "Italo Svevo", pp. 21-31 (ISBN 9788862682213) (Articolo su libro)
  Link al documento: 10278/28963
 • A. Naumow Святитель Николай и святой Стефан Дечанский in Bugaevskij, Aleksandr V., Добрый кормчий. Почитание святителя Николая в христианском мире, Mosca, Skinija, pp. 188-191 (ISBN 9785865440277) (Articolo su libro)
  Link al documento: 10278/23936
 • Naumow A. Харковският митрополит Никодим като автор на служби. (Принос към историята на съвременното църковнославянско творчество) in Йовчева М., Добрев И., Турилов А., Трайчев Е., Пение мало Георгию. Сборник в чест на 65-годишнината на проф. дфн Георги Попов, Sofia, Софийски университет - Богословски факултет/ Изд. център Боян Пенев, pp. 277-284 (ISBN 9789549153880) (Articolo su libro)
  Link al documento: 10278/24121
 • Naumow A. Jedność procesu historycznoliterackiego starszych literatur słowiańskich in AA.VV., Zmierzch Herdera. Filologiczne podstawy slawistyki, Opole, Uniwersytet Opolski, pp. 133-145, Convegno: Zmierzch Herdera. Filologiczne podstawy slawistyki., 20-21.03.2010 (ISBN 9788373954250) (Articolo in Atti di convegno)
  Link al documento: 10278/35301
 • (a cura di) A. Naumow; W. Walecki Uczniowie Apostołów Słowian - Siedmiu świętych mężów , Cracovia, Collegium Columbinum, vol. 4, pp. 1-216 (ISBN 9788376240374) (Curatela)
  Link al documento: 10278/26606
 • (a cura di) Naumow A. Temcinas S. Исследования по кирилло-методиевистике и палеославистике , Krakow, Università Jagellonica e Scriptum, vol. 5, pp. 1-305 (ISBN 9788360163597) (Curatela)
  Link al documento: 10278/29934
2009
 • NAUMOW A. Staro i novo. Studije o knjizevnosti pravoslavnih Slovena , NIS, Centar za crkvene studije, pp. 9-202 (ISBN 9788684105266) (Monografia o trattato scientifico)
  Link al documento: 10278/21102
 • NAUMOW A. Franciszek Skoryna z Połocka jako biblista in KIRILO-METODIEVSKI STUDII, vol. 18: Средновековието в огледалото на един филолог. Сборник в чест на Светлина Николова, pp. 166-173 (ISSN 0205-2253) (Articolo su rivista)
  Link al documento: 10278/21650
 • A. NAUMOW Matka Boska Częstochowska jako nowa zbawczyni Rosji in Agnieszka GRONEK, Szczelina światła. Ruskie malarstwo ikonowe, KRAKÓW, Collegium Columbinum, pp. 499-507 (ISBN 9788376240480) (Articolo su libro)
  Link al documento: 10278/3408
 • A. NAUMOW Pani Athosu i Jej ruskie włości in M. KUCZYNSKA, Święta Góra Athos w kulturze Europy, Europa w kulturze Athosu, GNIEZNO, Collegium Europaeum Gnesnense, pp. 21-30 (ISBN 9788392399490) (Articolo su libro)
  Link al documento: 10278/29228
 • NAUMOW A. Особености на местната богослужебна традиция в православната книжнина на Полско-литовската държава in AA.VV., Годишник на Софийския университет „Климент Охридски“. Център за славяно-византийски проучвания „Иван Дуйчев“, SOFIA, Università di Sofia, vol. 96 (15), pp. 93-98 (Articolo su libro)
  Link al documento: 10278/21490
 • NAUMOW A. Europa benedettina e/o Europa cirillo-metodiana in C. Alzati, M. Grusovin, S. Tavano, L’eredità di Cirillo e Metodio. Omaggio a Vittorio Peri., GORIZIA, Istituto per gli Incontri culturali mitteleuropei, pp. 433-441, Convegno: L’eredità di Cirillo e Metodio. Omaggio a Vittorio Peri, 22-24 novembre 2007 (ISBN 9788888339030) (Articolo in Atti di convegno)
  Link al documento: 10278/23334
 • NAUMOW A. I nomi del potere nel mondo slavo , Semantiche dell'Impero, VENEZIA, Ca' Foscari, pp. 45-56, Convegno: Sementiche dell'Impero, 21.02.2008, 14-15.05.2008 (Articolo in Atti di convegno)
  Link al documento: 10278/20969
 • NAUMOW A. Апокрифы в книжности Древней Руси – общие положения in G. Minczew, M. Skowronek, I. Petrov, Biblia Slavorum Apocryphorum. Novum Testamentum., ŁÓDŹ, Piktor, pp. 313-317, Convegno: Biblia Slavorum Apocryphorum.II. Novum Testamentum, 15-17 maggio 2009 (ISBN 9788360604571) (Articolo in Atti di convegno)
  Link al documento: 10278/27170
 • (a cura di) Naumow A. Temcinas S. (curatori della collana) Krakowsko-wileńskie studia slawistyczne , Cracovia, Università Jagellonica e Scriptum, vol. 4, pp. 1-280 (ISBN 9788360163504) (Curatela)
  Link al documento: 10278/29933
2008
 • NAUMOW A. O związkach świętego Stefana Deczańskiego ze św. Mikołajem (Sul legame tra s. Stefano di Decani e s. Nicola di Bari) in IKONOTHEKA, vol. 21, pp. 155-169 (ISSN 0860-5769) (Articolo su rivista)
  Link al documento: 10278/22917
 • NAUMOW A. Obrządek słowiański – czy jest i dla kogo? in M. Boguslawska , G. Szwat-Gylybowa, Bunt tradycji – tradycja buntu. Księga dedykowana Profesorowi Krzysztofowi Wrocławskiemu, WARSZAWA, Uniwersytet Warszawski, pp. 265-271 (ISBN 9788360938201) (Articolo su libro)
  Link al documento: 10278/19913
 • NAUMOW A. Unikalne święto ku czci św. Konstantyna-Cyryla Filozofa u katolików bułgarskich in S. Pawlowski SAC, Różnić się w zgodzie. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Profesorowi Leonardowi Górce SVD z okazji 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej (Pieniężno-Lublin 1968-2008), LUBLIN, Katolicki Uniwersytet Lubelski, pp. 307-314 (ISBN 9788373637702) (Articolo su libro)
  Link al documento: 10278/19691
 • NAUMOW A. W poszukiwaniu utraconej tożsamości - nowi męczennicy atoscy (1590-1830) in M. Walczak-Mikolajczak, Religijna mozaika Bałkanów, GNIEZNO, Collegium Europaeum Gnesnense, pp. 43-54 (ISBN 9788392399421) (Articolo su libro)
  Link al documento: 10278/29138
 • NAUMOW A. Współczesna hymnografka między tradycją a wyzwaniami świata in DI SALVO M.; MORACCI G.; SIEDINA G., Nel mondo degli Slavi. Incontri e dialoghi tra culture. Studi in onore di Giovanna Brogi Bercoff, FIRENZE, Firenze University Press, vol. II, pp. 391-403 (ISBN 9788884538673) (Articolo su libro)
  Link al documento: 10278/24895
 • NAUMOW A. Święty Klemens Rzymski we wczesnym prawosławiu słowiańskim in Henryk Paprocki et al., Wiara i poznanie. Księga pamiątkowa dedykowana Jego Eminencji Profesorowi Sawie (Hrycuniakowi), Prawosławnemu Metropolicie Warszawskiemu i całej Polski., BIALYSTOK, Wydawnictwo Uniwersytetu w Bialymstoku, pp. 418-430 (ISBN 9788374311601) (Articolo su libro)
  Link al documento: 10278/24352
 • NAUMOW A. Dall'Illuminismo alla Rinascita: il crescente ruolo di Mosca in Vaccaro Luciano, Storia religiosa di Serbia e Bulgaria. A cura di L. Vaccaro, MILANO, ITL-Centro Ambrosiano, pp. 269-290, Convegno: Storia religiosa di Serbia e Bulgaria, 2006 (ISBN 9788880256670) (Articolo in Atti di convegno)
  Link al documento: 10278/20276
 • NAUMOW A. I martiri atoniti del XIX secolo e la loro lotta contro l'assimilazione etnica e religiosa in G. Giraudo, A. Pavan, Integrazione, assimilazione, esclusione e reazione etnica. A cura di G. Giraudo e A. Pavan., NAPOLI, ScriptaWeb, vol. II, pp. 133-147, Convegno: Integrazione, assimilazione, esclusione e reazione etnica, 2006 (Articolo in Atti di convegno)
  Link al documento: 10278/29397
2007
 • WALCZAK-MIKOLAJCZAKOWA M; NAUMOW A. Franciszek Skoryna z Połocka – życie i pisma. (=Biblioteka Duchowości Europejskiej nr 3) , GNIEZNO, Collegium Europaeum Gnesnense, pp. 1-232 (ISBN 9788391877883) (Monografia o trattato scientifico)
  Link al documento: 10278/19047
 • NAUMOW A. Руската служба за равноапостолните Методий и Кирил, учители славянски in KIRILO-METODIEVSKI STUDII, vol. 17: Проблеми на Кирило-Методиевото дело и на българската култура през IX-X в., pp. 496-504 (ISSN 0205-2253) (Articolo su rivista)
  Link al documento: 10278/20970
 • NAUMOW A. Święci południowosłowiańscy w ruskiej tradycji liturgicznej w państwie polsko-litewskim, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2007, s. 189-196. in A. Mironowicz, U. Pawluczuk, W. Walczak, The Orthodox Church in the Balkans and Poland. Connections and Common Tradition, BIALYSTOK, Uniwersytet w Bialymstoku, pp. 189-196 (ISBN 9788374311168) (Articolo su libro)
  Link al documento: 10278/28017
 • NAUMOW A. „Nieprzyjaciółmi człowieka są domownicy jego”. Kult św. Wacława w najdawniejszej tradycji cerkiewnosłowiańskiej in R. Laskowski, R. Mazurkiewicz, Amoenitates vel lepores philologiae (Venceslao Durano vulgo Twardzik dicto septuagenario tota philologorum turba gratulans dedicat), KRAKOW, Lexis, pp. 428-434 (ISBN 9788389425393) (Articolo su libro)
  Link al documento: 10278/18357
 • NAUMOW A. Служба св. Милутину, Краљу Бањском – проблеми теологиje и поетикe in Bojovic, Dragisa, Манастир Бањска и доба краља Милутина., NIS, Centar za crkvene studije, pp. 229-237, Convegno: Manastir Banjska i doba kralja Milutina, 22-24.09.2005 (ISBN 9788684105150) (Articolo in Atti di convegno)
  Link al documento: 10278/20471
2006
 • NAUMOW A.; MIKOLAJCZAK W.A Święty Benedykt w tradycji chrześcijaństwa Zachodu i Wschodu(=Biblioteka Duchowości Europejskiej nr 2) , GNIEZNO, Collegium Europaeum Gnesnense, pp. 1-190 (ISBN 9788392247043) (Monografia o trattato scientifico)
  Link al documento: 10278/22918
 • NAUMOW A. Bogorodične ikone i ritualizacija odbrane grada in CRKVENE STUDIJE, vol. 3, pp. 187-198 (ISSN 1820-2446) (Articolo su rivista)
  Link al documento: 10278/15534
 • NAUMOW A. Wstęp do encykliki Slavorum Apostoli in Pawe Ptasznik et al., Jan Paweł II, Dzieła zebrane, t. 1: Encykliki, KRAKÓW, WAM, vol. 1, pp. 145-150 (ISBN 9788372216991) (Articolo su libro)
  Link al documento: 10278/8974
 • NAUMOW A. Święty Mikołaj w Bari jako argument w polemice wyznaniowej in P. Kantyka, Instaurare omnia in Christo. O zbawieniu, teologii, dialogu i nadziei. Profesorowi Wacławowi Hryniewiczowi OMI w 70. rocznicę urodzin, LUBLIN, Katolicki Uniwersytet Lubelski, pp. 577-589 (ISBN 9788373634152) (Articolo su libro)
  Link al documento: 10278/27254
 • (a cura di) NAUMOW A.; SCARPA M Strossmayer e il dialogo ecumenico – nel centenario della morte di Josip Juraj Strossmayer, Vescovo di Ðakovo (+15 aprile 1905). Atti del Convegno internazionale di studi, Venezia 14-15 febbraio 2005, a cura di A. Naumow e M. Scarpa, CISB, Venezia 2006 (=I Balcani tra Oriente e Occidente. Collana di Atti congressuali, 1) , VENEZIA, CISB Ca' Foscari (Curatela)
  Link al documento: 10278/14836
 • NAUMOW A. Kosovo of Serbs and Albanians /Kosowo Serbów i Albańczyków, in:Christian Heritage of Kosovo and Metohija - Shared Responsibility. An exibition showing the situation of Christians in Kosovo and Metohija , 2006-2008 (Esposizione)
  URL correlato Link al documento: 10278/4181
2005
 • NAUMOW A. Gli echi della IV crociata presso gli slavi ortodossi in STUDI ECUMENICI, vol. XXIII, 2, pp. 241-249 (ISSN 0393-3687) (Articolo su rivista)
  Link al documento: 10278/15115
 • NAUMOW A. Prospettive di comparatistica nello studio delle letterature slave: Forum in STUDI SLAVISTICI, vol. 2, pp. 282-284 (ISSN 1824-7601) (Articolo su rivista)
  Link al documento: 10278/15116
 • BARLIEVA S; NAUMOW A. Бърлиева, Сл., Ал. Наумов. Мощите на св. Кирил и тяхната прослава през вековете in STAROBʺLGARSKA LITERATURA, vol. 33-34: Филологически изследвания в чест на Климентина Иванова за нейната 65-годишнина, pp. 126-144 (ISSN 0204-868X) (Articolo su rivista)
  Link al documento: 10278/23169
 • NAUMOW A. Definizione delle aree culturali slave medievali tra mondo bizantino e mondo romano-germanico in Mario Capaldo, Lo spazio letterario del Medioevo. III. Le culture circostanti. 3. Le culture slave, ROMA, Salerno Editrice, pp. 51-74 (ISBN 9788884025029) (Articolo su libro)
  Link al documento: 10278/28718
 • NAUMOW A.; STRADOMSKI J Echa IV krucjaty w dawnej literaturze ruskiej in Z.J. Kijas OFMConv e M. Salamon, IV krucjata. Historia – reperkusje – konsekwencje, KRAKÓW, WAM, pp. 238-251. (ISBN 9788373185531) (Articolo su libro)
  Link al documento: 10278/8972
 • NAUMOW A.; STANCEV K За служебните минеи в краковските библиотеки in P. Petkov, I. Hristova, M. Dimitrova, Acta Palaeoslavica in honorem professoris Angelinae Minceva, SOFIA, Heron Press, vol. 2, pp. 47-53 (ISBN 9789545801778) (Articolo su libro)
  Link al documento: 10278/28204
 • NAUMOW A. La Bibbia nella letteratura rutena del primo Seicento in Vincenzo Placella, Memoria biblica e letteratura. Atti del Convegno Internazionale “All’eterno dal tempo”, Terza Sessione – Milano 5-7 settembre 2000. A cura di V. Placella, NAPOLI, L'Orientale, pp. 439-446, Convegno: Convegno Internazionale “All’eterno dal tempo”, 5-7 settembre 2000 (ISBN 9788895044095) (Articolo in Atti di convegno)
  Link al documento: 10278/30219
 • NAUMOW A. Monaster supraski jako jeden z głównych ośrodków kulturalnych Rzeczypospolitej in A. Mironowicz, U. Pawluczuk, W. Walczak, Z dziejów Monasteru Supraskiego, BIALYSTOK, Oikonomos, pp. 105-116, Convegno: Supraski monaster Zwiastowania Przenajświętszej Bogarodzicy i jego historyczna rola ..., 10-11.06.2005 (ISBN 9788392399421) (Articolo in Atti di convegno)
  Link al documento: 10278/15535
 • NAUMOW A. Cataloghe of Early Printed Books in the Cyrillic Alphabet in the Collection of the National Library, in: Polish Libraries Today, vol. 6: Foreign Collections in Polish Libraries, Warszawa, Biblioteka Narodowa , pp. 118-119 (Altro)
  Link al documento: 10278/5573
2004
 • NAUMOW A. Idea-immagine-testo. Studi sulla letteratura slavo-ecclesiastica. , ALESSANDRIA, Edizioni dell'Orso, pp. 1-224 (ISBN 9788876948077) (Monografia o trattato scientifico)
  Link al documento: 10278/22209
 • NAUMOW A.; KASZLEJ A; NAUMOW E; STRADOMSKI J Rekopisy cerkiewnoslowianskie w Polsce. Katalog , KRAKOW, Scriptum, pp. XIV+ 1-572 (ISBN 9788391981443) (Monografia o trattato scientifico)
  Link al documento: 10278/24295
 • NAUMOW A. Kult sv. Benedikta Nursijskog kod Pravoslavnih Slovena in CRKVENE STUDIJE, vol. 1, pp. 95-104 (ISSN 1820-2446) (Articolo su rivista)
  Link al documento: 10278/20472
 • NAUMOW A. Prefazione/Wprowadzenie: Tłum. W.M. Korzyn, Kraków, PAT, 2004, Biblioteka Ekumenii i Dialogu in M. Gogol, Rozważania o boskiej liturgii., pp. 5-7 (Prefazione/Postfazione)
  Link al documento: 10278/5574
 • (a cura di) NAUMOW A.; MIKOLAJCZAK-WALCZAK M. Kult świętego Mikołaja w tradycji prawosławnej , GNIEZNO, Collegium Europaeum Gnesnense, pp. 1-134 (ISBN 9788391877876) (Curatela)
  Link al documento: 10278/24638
2003
 • GIRAUDO G.; NAUMOW A. Distretti del Sapere nell'Europa dell'Est , VENEZIA, Unindustria - Ca' Foscari Formazione e Ricerca, pp. 1-96 (Monografia o trattato scientifico)
  Link al documento: 10278/7803
 • NAUMOW A. O bezradności anioła z nieba in AA.VV., Ekumeniczna odpowiedzialność na początku trzeciego tysiąclecia, LUBLIN, KUL, pp. 19-53 (Articolo su libro)
  Link al documento: 10278/8969
 • NAUMOW A. Библейская поэзия и литургическая поэзия , pp. 23-29, Convegno: XIII Congresso Internazionale degli Slavisti 2003, Lubiana, 15-21 Agosto (Articolo in Atti di convegno)
  Link al documento: 10278/6262
2002
 • NAUMOW A. Domus divisa , CRACOVIA, Collegium Columbinum, pp. 1-380 (ISBN 9788391607428) (Monografia o trattato scientifico)
  Link al documento: 10278/7622
 • NAUMOW A. Aniołowie w prawosławiu in AA.VV., Księga o aniołach. Praca zbiorowa, KRAKÓW, WAM, pp. 264-270 (Articolo su libro)
  Link al documento: 10278/8970
 • NAUMOW A. National Consciousness – Religious Identity – Civic Loyality (From the Dilemmas of the Polish-Lithuanian Commonwealth) in AA.VV., Idea narodowa jako problem badawczy, WARSZAWA, SOW, pp. 65-74 (Articolo su libro)
  Link al documento: 10278/10387
 • NAUMOW A. Poljski akatist u čast svetih Ćirila i Metodija in AA.VV., Slovensko srednjovekovno nasledje, BEOGRAD, Čigoja Štampa, pp. 385-389 (Articolo su libro)
  Link al documento: 10278/10388
 • NAUMOW A. Чинъ на исходъ души от св. Петър (Могила) in AA.VV., Кирило-Методиевски Студии: Език и история на бьлгарските средновековни текстове. Сборник в чест на Е. Дограмаджиева, SOFIA, BAN, vol. 14, pp. 227-230 (Articolo su libro)
  Link al documento: 10278/8975
2001
 • NAUMOW A. Język - deklaracja przynależności czy narzędzie? Z dylematów I Rzeczypospolitej in AA.VV., Collectanea Polono-Bulgarica, GNIEZNO, UAM, vol. 1, pp. 19-32 (Articolo su libro)
  Link al documento: 10278/10386
 • NAUMOW A. Święci lokalni w myśli kijowskiej pierwszej połowy XVII wieku in AA.VV., Ars Graeca – Ars Latina. Studia dedykowane Profesor Annie Różyckiej Bryzek, KRAKÓW, UJ, pp. 199-206 (Articolo su libro)
  Link al documento: 10278/10385
 • NAUMOW A. Inwektywy w ruskich utworach polemicznych z początku XVII wieku. Nad Palinodią Zachariasza Kopysteńskiego , Między kulturą „niską” a „wysoką”. Zjawiska językowe, literackie, kulturowe. Pamięci prof. dr hab. Teresy Dąbek-Wirgowej. Materiały z Konferencji Naukowej, Università di Lodz, pp. 103-112, Convegno: Między kulturą „niską” a „wysoką”, 28-29 MARZO 2000 (Articolo in Atti di convegno)
  Link al documento: 10278/18560
 • NAUMOW A. Refleksja czytelnika, posłowie do: Z. J. Kijas, Przebóstwienie człowieka i świata, Kraków , pp. 225-227 (Altro)
  Link al documento: 10278/5575
2000
 • NAUMOW A. Europa benedyktyńska i Europa cyrylometodiańska in AA.VV., Studia z historii literatury i kultury Słowian, KATOWICE, Uniwersytet Śląski, pp. 33-41 (Articolo su libro)
  Link al documento: 10278/10383
 • NAUMOW A. L'aspetto sofianico della mariologia nei testi liturgici bizantino-slavi in AA.VV. a cura di G. Cardillo Azzaro, P. Azzaro, Sophia - la Sapienza di Dio, MILANO, Electa, pp. 37-40 (Articolo su libro)
  Link al documento: 10278/10384
 • NAUMOW A.; RADZIUKIEWICZ A Piśmiennictwo czyli w kręgu kultury Logosu/Literature or the culture of the written word Logos in AA.VV., Prawosławie w Polsce/ Orthodox Christianity in Poland, BIAŁYSTOK, Orthdruk, pp. 237-250 (Articolo su libro)
  Link al documento: 10278/8971
 • NAUMOW A. Rozważania o. Zachariasza Kopysteńskiego o języku i narodzie słowiańskim in AA.VV., Sъkrovište slovesьnoje. Studia slawistyczne ofiarowane profesorowi Jerzemu Ruskowi na 70. urodziny, KRAKÓW, UJ, pp. 117-121 (Articolo su libro)
  Link al documento: 10278/10382
 • NAUMOW A. The Church of Poland. Historical overview in AA.VV., The Splendour of Orthodoxy. 2000 Years History - Monuments - Art. Vol. II: Patriarchetes and Autocephalous Churches, ATENE, Ekdotike Athenon, vol. II, pp. 482-485 (Articolo su libro)
  Link al documento: 10278/10381
 • NAUMOW A.; GIL D. Poljsko-litvansko pravoslavlje i Sveta Gora - Atos , pp. 101-108, Convegno: Osam vekova Hilandara. Istorija, duhovni život, književnost, umetnost i arhitekt, 2000 (Articolo in Atti di convegno)
  Link al documento: 10278/6263