Past MAFs and Publications

MAF 2018

MAF 2016

MAF 2014

MAF 2012

MAF 2010

MAF 2008

MAF 2006

MAF 2004

  • C. Perna and M. Sibillo (Eds.): Proceedings of Metodi Matematici e Statistici per l'Analisi dei Dati Assicurativi e Finanziari. Liguori Editore (2004)